ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับ

ตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานกฎหมายและคดี

งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี

านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด อนามัยและ

สิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ การนำส่งภาษี

การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบ จัดทำบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบ

งานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง งานซ่อมบำรุง

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล

การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย