ข้อมูล เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง หน้า 20 วันที่ 15 ตุลาคม 2542

 

วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

     ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่  มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำของ ASEAN

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

     ๑. ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

     ๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     ๓. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

     ๔. เร่งพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีชื่อเสียงของจังหวัด

          ประเทศและของ ASEAN

การเมืองการปกครอง

ตำบลไร่โคก แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก                มี  นายประหยัด  สมานจิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านกวย                   มี  นายสมพงษ์  ขันทรัพย์ เป็นกำนันตำบลไร่โคก

หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ               มี  นายสุทิน  กล่อมสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง           มี  นายแสงอรุณ  ช่อพฤกษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม              มี  นายสมพร  ผ่องภักต์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน          มี  นายฉลอง  พลับทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านไร่โคก 132 253 257 510 คน
หมู่ที่ 2 บ้านกวย 111 192 193 385 คน
หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำพุ 228 365 399 764 คน
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง 191 269 317 586 คน
หมู่ที่ 5 บ้านไร่สนาม 237 441 452 893 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนากระแสน 61 118 133 251 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะหางจากอําเภอบานลาด)

      หมู  ๑  หางจากอําเภอ    ๑๗     กิโลเมตร        

      หมู  ๒  หางจากอําเภอ   ๑๗.๕    กิโลเมตร

      หมู  ๓  หางจากอําเภอ    ๑๗.๗   กิโลเมตร      

      หมู  ๔  หางจากอําเภอ   ๑๗.๖    กิโลเมตร

      หมู  ๕  หางจากอําเภอ    ๑๘      กิโลเมตร        

     หมู  ๖  หางจากอําเภอ   ๑๗.๓    กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)

     เนื้อที่  ๒๖.๑๕  ตารางกิโลเมตร          หรือ ๑๖,๓๔๓.๗๕ ไร

อาณาเขต

     ทิศเหนือ           ติดตอกับตําบลหวยทาชาง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต               ติดตอกับตําบลบานทาน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันออก      ติดตอกับเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศตะวันตก       ติดตอกับตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

     สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม

จํานวนหมูบาน  ๖  หมู  (แสดงจํานวนหมูบานที่อยูในเขต อบต.)

     หมู  ๑  บานไรโคก

     หมู  ๒  บานกวย

     หมู  ๓  บานนาน้ำพุ

     หมู  ๔  บานแหลมทอง

     หมู  ๕  บานไรสนาม

     หมู  ๖  บานนากระแสน

หมายเหตุ  จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน  ๖  หมู

 

แผนที่สังเขปตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในตําบลไรโคกสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ประมาณรอยละ ๘๕

โดยการปลูกขาว พืชผักตางๆ เลี้ยงสัตว์ คาขายและรับจาง

หนวยธุรกิจในเขต อบต.

     โรงสีขาว           จํานวน    ๓  แหง

     ปั๊มน้ำมัน          จํานวน    ๑  แหง

สภาพทางสังคม

มวลชนจัดตั้ง

   - กลุมลูกเสือชาวบาน     จํานวน ๓ กลุม

ประมาณ

๕๐๐

คน

   - กลุมสายตรวจประจําหมูบาน

ประมาณ

๑๘

คน

   - กลุมสตรีอาสาพัฒนา

ประมาณ

๒๐๐

คน

   - กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

จํานวน

๒๕

คน

 

สภาพทางการศึกษา ศาลนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

 

 

- โรงเรียนประถมศึกษา

แหง (ขยายโอกาส ๑ แหง)

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

-

แหง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา

-

แหง

- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง

-

แหง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แหง

-  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

แหง

สถาบันและองคกรทางศาสนา

 

 

-  วัด

แหง

-  มัสยิด

-

แหง

-  ศาลเจา

-

แหง

-  โบสถ

-

แหง

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     มีถนนเขามาในตําบล และมีถนนสายไรโคก – โพธิ์ลอย เปนสายหลักสามารถ

ติดตอกันไดตลอดตําบล (รพช.  ๒๐๐๑)

การไฟฟา

     ไฟฟาเขาถึงหมูบานทั้ง ๖ หมู โดยมีประชากรใชไฟฟาประมาณ ๙๙ เปอ์เซนต์

 สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล          ๑   แหง

     - อัตราการมีและมีสวมราดน้ำ             รอยละ   ๑๐๐

แหลงน้ำที่สรางขึ้น

     - ฝาย                                                ๒   แหง

     - บอน้ําตื้น                                        ๑๗   แหง

     - บอโยก                                            ๘   แหง

     - สระประปา                                        ๘   แหง

     - คลองชลประทาน                               ๓   สาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     - ปอมตํารวจชุมชนตําบล/อปพร.

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน อบต.)

     ปาสงวนแหงชาติ (ปายางหัก-เขาปุม) พื้นที่รับผิดชอบ ๔,๗๖๐ ไร

แหลงน้ำธรรมชาติ

     -  ลําน้ํา , ลําหวย                                       ๓   แหง

     -  บึง , หนองและอื่น ๆ                                ๓   แหง