คำสั่งอบต.ไร่โคก ที่ 263/2564 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคกปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!