คะแนน LPA ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ซึ่งตรวจเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ 4 ส.ค. 64 ได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง