สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รองประธานสภา

ประเทือง แจ้งเรือง