สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร