คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

สมิง คงประเสริฐ